• Heb je vragen?

  +971 58 591 1331

  Algemene Voorwaarden

  Toepassing en volledige overeenkomst
  1. These Terms and Conditions apply to the provision of the services detailed in our quotation (Service) by Exitax FZCO a company registered in Dubai, United Arrab Emirates under number 29052 whose registered office is at One by Omniyat – 06 – 18th Floor, Business Bay, Dubai, United Arab Emirates  (we or us or Service Provider) to the person buying the services (you or Customer).
  2. U wordt geacht deze Algemene Voorwaarden te hebben aanvaard wanneer u onze offerte aanvaardt of vanaf de datum van uitvoering van de Diensten (afhankelijk van wat eerder gebeurt) en deze Algemene Voorwaarden en onze offerte (het Contract) vormen de volledige overeenkomst tussen ons.
  3. U erkent dat u niet hebt vertrouwd op enige verklaring, belofte of voorstelling gemaakt of gegeven door of namens ons. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op het Contract, met uitsluiting van enige andere voorwaarden die u probeert op te leggen of op te nemen, of die geïmpliceerd worden door handel, gewoonte, praktijk of verloop van de handel.
   Interpretatie
  1. Een "werkdag" betekent elke dag die geen zaterdag, zondag of officiële feestdag is in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten.
  2. De kopjes in deze Algemene voorwaarden dienen uitsluitend voor het gemak en hebben geen invloed op de interpretatie ervan.
  3. Woorden die het enkelvoud aangeven, omvatten ook het meervoud en omgekeerd.
  Service 
  1. We garanderen dat we redelijke zorg en vaardigheid zullen gebruiken bij de uitvoering van de Diensten, die in alle wezenlijke opzichten zullen voldoen aan de offerte, inclusief alle specificaties. We kunnen wijzigingen aanbrengen in de Diensten die nodig zijn om te voldoen aan toepasselijke wetgeving of veiligheidsvereisten, en we zullen u op de hoogte stellen als dit nodig is.
  2. We zullen onze redelijke inspanningen leveren om de uitvoering van de Diensten te voltooien binnen de overeengekomen tijd of zoals uiteengezet in de offerte; tijd is echter niet van wezenlijk belang bij de uitvoering van onze verplichtingen.
  3. Al deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de levering van zowel goederen als Diensten, tenzij we anders aangeven.
  Uw verplichtingen
  1. U dient alle toestemmingen, toestemmingen, licenties of anderszins te verkrijgen die wij nodig hebben en u dient ons toegang te verlenen tot alle relevante informatie, materialen, eigendommen en alle andere zaken die wij nodig hebben om de Diensten te verlenen.
  2. Als je niet voldoet aan clausule 10, kunnen we de Services beëindigen.
  3. Wij zijn niet aansprakelijk voor vertraging of het niet leveren van de Services als dit wordt veroorzaakt doordat u de bepalingen van dit artikel (Uw verplichtingen) niet naleeft.
  Fees 
  1. De vergoedingen (Vergoedingen) voor de Diensten worden uiteengezet in de offerte en zijn op basis van tijd en materialen.
  2. Naast de Vergoedingen kunnen wij op u verhalen a) de kosten van diensten die door derden worden geleverd en die wij nodig hebben voor de uitvoering van de Diensten, en b) de kosten van alle materialen die nodig zijn voor de levering van de Diensten.
  3. You must pay us for any additional services provided by us that are not specified in the quotation in accordance with our then current, applicable  hourly  rate in effect at the time of performance or such other rate as may be agreed between us. The provisions of clause 14 also apply to these additional services.
  4. The Fees are  inclusive  of any applicable VAT and other taxes or levies which are imposed or charged by any competent authority.
  Annulering en wijziging
  1. We can withdraw, cancel or amend a quotation if it has not been accepted by you, or if the Services have not started, within a period of  5  days  from the date of the quotation, (unless the quotation has been withdrawn).
  2. Zowel wij als jij kunnen een bestelling om welke reden dan ook annuleren voordat je de offerte hebt geaccepteerd (of afgewezen).
  3. Als u details van de Diensten wilt wijzigen, moet u ons dit zo snel mogelijk schriftelijk laten weten. We zullen redelijke inspanningen leveren om de vereiste wijzigingen aan te brengen en bijkomende kosten zullen worden opgenomen in de Vergoedingen en aan u worden gefactureerd.
  4. Als we door omstandigheden buiten onze macht, met inbegrip van de omstandigheden die worden beschreven in de onderstaande clausule (Omstandigheden buiten de macht van een partij), een wijziging moeten aanbrengen in de Services of de manier waarop deze worden geleverd, zullen we u hiervan onmiddellijk op de hoogte stellen. We zullen redelijke inspanningen leveren om dergelijke wijzigingen tot een minimum te beperken.
  Betaling
  1. We zullen u een factuur sturen voor de betaling van de Vergoedingen:
   1. Wanneer we beginnen met onze service; of
   2. Tussentijds na de stap zoals overeengekomen in het betalingsplan
   3. Op elk ander moment als we hebben afgesproken
  2. You must pay the Fees due within  5  days  of the date of our invoice or otherwise in accordance with any credit terms agreed between us.
  3. De betalingstermijn is van wezenlijk belang voor het Contract.
  4. Without limiting any other right or remedy we have for statutory interest, if you do not pay within the period set out above, we will charge you interest at the rate of 10% per annum above the base lending rate of the UAE Bank from time to time on the amount outstanding until payment is received in full.
  5. Alle betalingen die op grond van deze Algemene Voorwaarden verschuldigd zijn, moeten volledig worden voldaan zonder enige aftrek of inhouding, behalve zoals wettelijk vereist, en geen van ons kan enig krediet, schuldvergelijking of tegenvordering tegen de ander inroepen om het geheel of gedeeltelijk inhouden van betaling van een dergelijk bedrag te rechtvaardigen.
  6. Als u niet binnen de hierboven vermelde periode betaalt, kunnen we verdere levering van de Services opschorten en alle toekomstige services annuleren die door u zijn besteld of anderszins met u zijn overeengekomen.
  7. Betalingsbewijzen worden alleen op uw verzoek door ons uitgegeven.
  8. Alle betalingen moeten worden verricht in AED, tenzij schriftelijk anders tussen ons is overeengekomen.
  Onderaanneming en opdracht
  1. We kunnen te allen tijde al onze rechten of een deel daarvan onder deze Algemene voorwaarden toewijzen, overdragen, in rekening brengen, uitbesteden of op een andere manier behandelen en we kunnen al onze verplichtingen of een deel daarvan op een andere manier uitbesteden of delegeren aan een derde partij.
  2. U mag niet, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, al uw rechten of verplichtingen onder deze Voorwaarden toewijzen, overdragen, in rekening brengen, uitbesteden of op een andere manier behandelen.
  Beëindiging
  1. We kunnen de levering van de Services onmiddellijk beëindigen als u:
   1. een wezenlijke inbreuk pleegt op uw verplichtingen onder deze Voorwaarden; of
   2. nalaat een krachtens het Contract verschuldigd bedrag te betalen op de vervaldatum voor betaling; of
   3. het voorwerp zijn of worden, of, naar ons redelijk oordeel, op het punt staan het voorwerp te worden, van een faillissementsvonnis of gebruik maken van enige andere wettelijke bepaling ter verlichting van de insolvente schuldenaar; of
   4. een vrijwillig akkoord aangaat krachtens deel 1 van de Insolvency Act 1986, of een ander plan of regeling wordt getroffen met zijn schuldeisers; of
   5. een vergadering van schuldeisers bijeenroepen, overgaan tot vrijwillige of verplichte liquidatie, een curator, beheerder, bewindvoerder of administratief bewindvoerder aanstellen met betrekking tot uw activa of ondernemingen of een deel daarvan, documenten worden ingediend bij de rechtbank voor de benoeming van een bewindvoerder met betrekking tot u, kennisgeving van intentie tot benoeming van een bewindvoerder wordt gedaan door u of een van uw bestuurders of door een gekwalificeerde houder van een floating charge (zoals gedefinieerd in para. 14 van Schedule B1 van de Insolvency Act 1986), een besluit is genomen of een verzoekschrift is ingediend bij een rechtbank voor uw liquidatie of voor het verlenen van een onderbewindstelling met betrekking tot u, of een procedure is gestart met betrekking tot uw insolventie of mogelijke insolventie.
  Intellectueel eigendom
  1. We behouden ons alle auteursrechten en alle andere intellectuele eigendomsrechten voor die kunnen bestaan op alle goederen die worden geleverd in verband met de levering van de Services. Wij behouden ons het recht voor om alle passende maatregelen te nemen om inbreuk op dergelijke intellectuele eigendomsrechten te beperken of te voorkomen.
  Aansprakelijkheid en schadeloosstelling
  1. Onze aansprakelijkheid onder deze Algemene voorwaarden en in geval van schending van wettelijke verplichtingen, onrechtmatige daad, onjuiste voorstelling van zaken of anderszins, is beperkt zoals uiteengezet in dit gedeelte.
  2. Het totale bedrag van onze aansprakelijkheid is beperkt tot het totale bedrag van de Vergoedingen die u onder het Contract moet betalen.
  3. Wij zijn niet aansprakelijk (ongeacht of dit is veroorzaakt door onze werknemers, agenten of anderszins) in verband met onze levering van de Diensten of de uitvoering van een van onze andere verplichtingen onder deze Algemene voorwaarden of de offerte voor:
   1. alle indirecte, bijzondere of gevolgschade, verliezen, kosten of uitgaven of;
   2. winstderving; verlies van verwachte winst; verlies van zaken; verlies van gegevens; verlies van reputatie of goodwill; bedrijfsonderbreking; of, andere claims van derden; of
   3. het niet nakomen van onze verplichtingen indien dit te wijten is aan een oorzaak buiten onze redelijke controle; of
   4. alle verliezen die direct of indirect worden veroorzaakt door een tekortkoming of uw inbreuk met betrekking tot uw verplichtingen; of
   5. alle verliezen die direct of indirect voortvloeien uit de keuze van de Services en hoe deze aan uw vereisten zullen voldoen of uw gebruik van de Services of goederen die in verband met de Services worden geleverd.
  4. U moet ons schadeloosstellen voor alle schade, kosten, claims en onkosten die wij lijden als gevolg van verlies van of schade aan apparatuur (inclusief apparatuur van derden) veroorzaakt door u of uw agenten of werknemers.
  5. Niets in deze algemene voorwaarden zal onze aansprakelijkheid beperken of uitsluiten voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid, of voor een frauduleuze voorstelling van zaken, of voor andere zaken waarvoor het onwettig zou zijn om aansprakelijkheid uit te sluiten of te beperken.
  Gegevensbescherming
  1. Bij het leveren van de Diensten aan de Klant kan de Dienstverlener toegang krijgen tot en/of de mogelijkheid verwerven om persoonsgegevens van werknemers van de Klant over te dragen, op te slaan of te verwerken.
  2. De partijen komen overeen dat wanneer een dergelijke verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt, de Klant de 'gegevensbeheerder' is en de Dienstverlener de 'gegevensverwerker' zoals gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR), zoals deze van tijd tot tijd kan worden gewijzigd, uitgebreid en/of opnieuw van kracht kan worden.
  3. Voor alle duidelijkheid: "Persoonsgegevens", "Verwerking", "Gegevensbeheerder", "Gegevensverwerker" en "Betrokkene" hebben dezelfde betekenis als in de GDPR.
  4. De Dienstverlener zal Persoonsgegevens alleen verwerken voor zover dit redelijkerwijs nodig is om de Diensten te kunnen leveren zoals vermeld in deze algemene voorwaarden of zoals gevraagd door en overeengekomen met de Klant, zal Persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor de Verwerking en zal geen Persoonsgegevens verwerken voor eigen doeleinden of doeleinden van derden.
  5. De Dienstverlener zal Persoonsgegevens niet bekendmaken aan derden anders dan werknemers, directeuren, agenten, onderaannemers of adviseurs op een strikte 'need-to-know' basis en alleen onder dezelfde (of uitgebreidere) voorwaarden als uiteengezet in deze voorwaarden of voor zover vereist door toepasselijke wet- en/of regelgeving.
  6. De Dienstverlener zal technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen implementeren en handhaven die nodig zijn om Persoonsgegevens te beschermen die door de Dienstverlener namens de Klant worden verwerkt.
  7. Meer informatie over de manier waarop de serviceprovider omgaat met gegevensbescherming is te vinden in het beleid inzake gegevensbescherming, dat te vinden is op onze website. Voor vragen of klachten over gegevensbescherming kunt u een e-mail sturen naar: info@exitax.com
  Omstandigheden buiten de macht van een partij
  1. Geen van ons is aansprakelijk voor enige tekortkoming of vertraging in de nakoming van onze verplichtingen wanneer een dergelijke tekortkoming of vertraging het gevolg is van een oorzaak die buiten de redelijke controle van die partij ligt. Dergelijke oorzaken omvatten, maar zijn niet beperkt tot: industriële acties, burgerlijke onrust, brand, overstroming, stormen, aardbevingen, terroristische acties, oorlogshandelingen, overheidsacties of andere gebeurtenissen die buiten de controle van de partij in kwestie vallen. Als de vertraging aanhoudt gedurende een periode van 90 dagen, kan elk van ons de uit te voeren Diensten onder deze Voorwaarden beëindigen of annuleren.

  Communicatie

  1. Alle kennisgevingen onder deze Algemene Voorwaarden moeten schriftelijk zijn en ondertekend door, of namens, de partij die de kennisgeving doet (of een naar behoren gemachtigde functionaris van die partij).
  2. Kennisgevingen worden geacht naar behoren te zijn gedaan:
   1. indien afgeleverd door een koerier of andere boodschapper (inclusief aangetekende post) tijdens de normale kantooruren van de ontvanger;
   2. wanneer verzonden, indien verzonden per fax of e-mail en een succesvol verzendrapport of retourontvangst wordt gegenereerd;
   3. op de vijfde werkdag na verzending, indien verzonden per nationale gewone post; of
   4. op de tiende werkdag na verzending, indien verzonden per luchtpost.
  3. Alle kennisgevingen onder deze Voorwaarden moeten worden gericht aan het meest recente adres, e-mailadres of faxnummer dat aan de andere partij is meegedeeld.
  No waiver
  1. Geen enkele vertraging, handeling of nalatigheid door een partij bij de uitoefening van een recht of rechtsmiddel zal worden beschouwd als een verklaring van afstand van dat, of enig ander, recht of rechtsmiddel, noch zal dit de verdere uitoefening van enig ander recht of rechtsmiddel tegenhouden. 
   Severance 
  1. Als een of meer van deze Voorwaarden onwettig, ongeldig of anderszins niet-afdwingbaar worden bevonden, worden die / die bepalingen geacht te zijn gescheiden van de rest van deze Voorwaarden (die geldig en afdwingbaar blijven).
  Wetgeving en jurisdictie
  1. Deze Voorwaarden en de juridische relatie tussen de partijen die in verband hiermee ontstaat, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de Verenigde Arabische Emiraten zonder een beroep te doen op de collisieregels, ongeacht de locatie of jurisdictie waar een geschil ontstaat. De partijen komen overeen zich te onderwerpen aan de jurisdictie van de bevoegde rechtbanken van Dubai, de Verenigde Arabische Emiraten. Voor elk geschil dat u met ons hebt, gaat u ermee akkoord eerst contact met ons op te nemen op info@exitax.com and attempt to resolve the dispute informally.